Tietoa meistä

Yhteiskuntavastuu

NKT pyrkii ylläpitämään ja kehittämään asemaansa markkinajohtajana ja toimittamaan erittäin laadukkaita tuotteita asiakkailleen. Tämän lisäksi tiedostamme yhteiskuntavastuun, joka liittyy asemaamme suuryrityksenä. Olemme panostaneet vahvasti siihen, että työpaikkamme on turvallinen, miellyttävä ja vakaa, ja olemme aikaansaaneet merkittäviä edistysaskeleita ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen osalta. Työmme ei kuitenkaan pääty tähän. NKT on osallistunut voimakkaasti myös useisiin muihin yhteiskunnan kehitystä koskeviin pyrkimyksiin.

YK:n Global Compact -aloite

NKT on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja uskomme, että terveellinen, turvallinen, luotettava ja monimuotoinen työympäristö ei ole pelkästään itsessään toivottava tavoite, vaan myös jatkuvan kasvumme perusta. Näemme, että NKT:llä on merkittävä tehtävä paremman tulevaisuuden luomisessa myötävaikuttamalla omalta osaltaan YK:n vuoden 2030 kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin.

YK:n Global Compact -aloite on yrityksille vapaaehtoinen aloite, jonka tavoitteena on yhdistää moraalinen vaikutusvalta ja YK:n vahvuus yksityisen sektorin tietoon ja yritysten voimaan. Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä YK:n sekä muiden yritysten ja alojen kanssa ympäri maailmaa laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden tukemiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa köyhyyden vastainen taistelu ja rajallisista resursseista huolehtiminen. YK:n Global Compact -aloite määrittelee nämä tavoitteet selkeästi seuraavien kymmenen periaatteen avulla:

Ihmisoikeudet

1. periaate: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien turvaamista ja

2. periaate: varmistaa, että yritykset eivät ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa.

Työvoima

3. periaate: Yritysten tulee ylläpitää yhdistymisvapautta ja oikeutta työehtosopimusneuvotteluihin,

4. periaate: pyrkiä kaikkien pakkotyön muotojen poistamiseen,

5. periaate: pyrkiä lakkauttamaan lapsityövoiman käyttö ja

6. periaate: pyrkiä poistamaan työllistämiseen ja ammattiin liittyvä syrjintä.

Ympäristö

7. periaate: Yritysten tulee varautua ympäristöä koskeviin haasteisiin,

8. periaate: käynnistää aloitteita suuremman ympäristövastuun tukemiseksi ja

9. periaate: kannustaa ympäristöystävällisen teknologian kehittämistä ja leviämistä.

Korruption vastaisuus

10. periaate: Yritysten tulee tehdä työtä korruption kaikkien muotojen, kiristys ja lahjonta mukaan lukien, poistamiseksi.

Me NKT:lla olemme tyytyväisiä nähdessämme, miten YK ja yritykset ympäri maailmaa tekevät töitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, tuemme voimakkaasti kaikkia edellä mainittuja periaatteita ja pyrimme omalta osaltamme toteuttamaan niitä.

Monimuotoisuus ja syrjinnän vastaisuus

Olemme lisäksi vahvasti sitoutuneet tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet työntekijöillemme ja ulkoisissa liikesuhteissa toimiville tahoille. Emme hyväksy rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, yksityisyyteen, uskontoon, etniseen alkuperään, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, yhteiskuntaluokkaan, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, ominaisuuteen, syntymäpaikkaan, liittoon kuulumiseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, ikään, vammaan tai muihin erottaviin tekijöihin perustuvaa syrjintää tai häirintää. Olemme vahvasti sitoutuneet tarjoamaan työntekijöillemme yhdenmukaiset mahdollisuudet, emmekä siedä syrjintää tai häirintää.

Yhdistymisvapaus

Tuemme myös työntekijöidemme vapautta muodostaa vapaaehtoisesti organisaatioita ja liittyä niihin valintansa mukaan, ammattiliitot mukaan lukien, emmekä estä tällaista toimintaa. Uskomme, että kun toimimme läheisessä yhteistyössä työntekijöidemme kanssa, kuuntelemme heidän tarpeitaan ja pyrimme yhdessä löytämään tapoja asioiden kehittämiseen, tämä parantaa työsuhteita ja sen avulla pystymme myös kehittymään yrityksenä ja aikaansaamaan merkittävää edistystä uusilla alueilla.

Lapsityövoima

Tuomitsemme lapsityövoiman käytön emmekä hyväksy sitä missään tilanteessa.

Pakkotyö

Tuomitsemme pakkotyön käytön, tahdonvastainen vankityövoiman käyttö mukaan lukien, emmekä hyväksy sitä missään tilanteessa.

Työterveys- ja turvallisuus

Pyrimme tarjoamaan jokaiselle NKT:n työntekijälle turvallisen ja terveellisen työympäristön, ja tämän mukaisesti toteutamme ennakoivia toimenpiteitä, joiden avulla pyrimme suojaamaan työntekijöitämme työhön liittyviltä riskeiltä.

Global Reporting Initiative -aloite(GRI)

NKT:n yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimenpiteet ja niiden valvonta perustuvat Global Reporting Initiative -aloitteeseen (GRI), ja indikaattorit valitaan merkityksen ja oleellisuuden arvioinnin perusteella. Valvonnan pääelementit koskevat juridisia henkilöitä ympäri maailmaa ja sisältävät tiedonkeruun useiden suorituskykymittareiden (KPI) pohjalta. Nämä kattavat useita parametreja, kuten työtapaturmat, hiilidioksidipäästöt, raaka-aineiden käytön, korruption vastaisen toiminnan varmistamisen ja ympäristöön liittyvät tapahtumat, kuten ympäristövahingot. Liiketoimintayksiköt vastaavat tiedonkeruusta ja KPI-mittareiden laadusta. Kaikki liiketoimintayksiköiden paikalliset johtajat allekirjoittavat vuosittaisen yhteiskuntavastuuraportin, mikä on osoitus YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen tuntemisesta ja niiden aktiivisesta noudattamisesta.

Etsi lähin yhteys