Tietoa meistä

Ympäristövastuu

NKT suhtautuu ympäristövastuuseensa vakavasti. Ympäristötietoisuutemme vaikuttaa kaikkiin suunnitteluvaiheisiin ja kaikkeen toimintaamme. Uskomme, että meidän tulee toimia ympäristön kannalta vastuullisella tavalla oman tulevaisuutemme sekä työntekijöidemme ja heidän perheidensä tulevaisuuden kannalta.Lähestymistapamme on yksinkertainen:

Enemmän tekoja

Toimimme kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Pyrimme aina kun mahdollista myös ylittämään vaatimukset ja hyödyntämään ympäristöprosesseja koskevaa kokemustamme ja asiantuntemustamme, jotta toimintamme voi saavuttaa korkean ympäristövastuun tason. Uraauurtava Go Green -strategiamme tarjoaa asiakkaillemme tuotteita, jotka vähentävät heidän ympäristövaikutustaan.

Enemmän säästöä

Vaikka kaapeliliiketoimintamme ympäristövaikutukset ovat hyvin vähäiset, NKT:n johtotiimi pyrkii jatkuvasti haastamaan organisaatiota asettamalla tiukkoja tavoitteita vaikutuksen alentamiseksi entisestään. Viimeisimmät aloitteet ovat keskittyneet luonnonvarojen suojelemiseen ja energiansäästöön.

Vaikutusten vähentämistä

Johtotiimimme pyrkii jatkuvasti tekemään toiminnastamme entistä tehokkaampaa ja vähentämään vaikutustamme ympäristöön. Olemme hiljattain onnistuneet alentamaan kasvihuonekaasupäästöjämme kolmella prosentilla, ja pyrimme alentamaan niitä vielä lisää. Kaikissa toimipaikoissamme on toteutettu ympäristötietoisuutta lisääviä kampanjoita, prosessien optimointia, lämmön kierrättämistä, valaistuksen korvaamista energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla sekä paineilmaan liittyviä parannustöitä. Valvomme myös kuljetustemme hiilidioksidipäästöjä ja pyrimme vähentämään liikematkoja.

Tehokkaampaa kierrätystä

NKT:n kierrätyskeskuksessa Tanskan Stenlillessä kaikki tuotteemme kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi sen sijaan, että ne päätyisivät jätteeksi tai kaatopaikalle.

Tarkempia valintoja

Kun teemme tuotteidemme komponentteja ja materiaaleja koskevia hankintoja, käytämme ympäristötietoisia ja eettisiä yrityksiä ja keskitymme konfliktivapaaseen hankintaan.

Vaatimustenmukaisuuden ylittämistä

Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja lupia, mutta NKT:n ympäristötyö ei rajoitu pelkästään nykyisten toimintaa säätelevien vaatimusten täyttämiseen. Pyrimme ylittämään vaatimukset toimintamme kehittämiseksi tunnistettujen mahdollisuuksien pohjalta. Valvomme ja arvioimme vaatimusten noudattamista ennakoivasti ja toimimme hyvän liiketoimintatapamme mukaisesti. Ympäristöjohtaminen on toimintamme peruselementti ja konsernin yleinen käytäntö. Huomioimme aina paikalliset olosuhteet suunnitteluprosesseissa ja tuemme toimipaikkakohtaisia työterveyden ja -turvallisuuden sekä ympäristön kehittämissuunnitelmia, jotta ympäristöprosessit ovat mahdollisimman korkeatasoisia.

Luonnonvarojen säästäminen

Kaapelinvalmistuksen ympäristövaikutukset ovat suhteellisen vähäiset ja liittyvät pääasiassa hiilidioksidipäästöihin ja rajallisten luonnonvarojen, erityisesti kuparin käyttöön. Viime vuosina NKT on onnistunut ottamaan käyttöön useita aloitteita sekä alentamaan merkittävästi energiankulutusta ja luonnonvarojen hyödyntämistä.

Johto haastaa organisaatiota asettamalla tavoitteita, joissa pyritään jatkuvasti parantamaan ympäristöjalanjälkeämme.

Kasvihuonekaasupäästöjen alentaminen

Pyrimme valvomaan ja optimoimaan suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt. Yrityksemme on yltänyt tässä merkittäviin tuloksiin. Tuotantomäärään suhteutettuna kasvihuonekaasupäästöt vähenivät edelliseen raportointikauteen verrattuna 6 prosenttia, ja kokonaispäästöt vähenivät kolme prosenttia ollen yhteensä 81 180 tonnia. Toimipaikoissamme toteutetaan jatkuvasti ympäristötietoisuutta lisääviä kampanjoita, prosessien optimointia, lämmön kierrättämistä, valaistuksen korvaamista energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla sekä paineilmaan liittyviä parannustöitä. Valvomme ja vähennämme tuotteidemme kuljettamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä optimoimalla lastauksen ja pyrimme rajoittamaan liikematkoja.

Jätteiden vähentäminen

Jatkuva pyrkimys jätemäärän vähentämiseen on olennainen osa prosessien jokaista vaihetta. Tehostamme systemaattisesti materiaalien hyödyntämistä jo tuotteen varhaisesta suunnitteluvaiheesta aina valmistusprosessin luotettavuuteen saakka. Jätteiden lajitteleminen ja kaatopaikalle päätyvän jätteen minimoiminen on toinen tapa NKT:n ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Huolehdimme tuotteidemme käsittelystä niiden käyttöiän päätyttyä jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. NKT:n kierrätyskeskuksessa Tanskan Stenlillessä kaikki tuotteemme kierrätetään uusiksi raaka-aineiksi, jotka hyödynnetään omassa toiminnassamme ja muilla teollisuudenaloilla sen sijaan, että ne päätyisivät jätteeksi tai kaatopaikalle.

REACH

REACH-asetusta pidetään maailmanlaajuisesti luokkansa parhaana kemikaaleja koskevana lakina sen riskiperusteisen lähestymistavan ansiosta. NKT noudattaa REACH-vaatimuksia pääasiassa kartoittamalla ja toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistusennusteiden pohjalta. Ilmoitamme toimittajille uusista vaaroja ja riskejä koskevista tiedoista. Valvomme sitä, miten noudatamme erityistä huolta aiheuttavia aineita, erityisesti SVHC-aineita koskevia vaatimuksia.

Konfliktialueiden mineraalit

NKT hankkii komponentteja ja materiaaleja yrityksiltä, joilla on samat arvot koskien ihmisoikeuksia, eettisyyttä ja ympäristövastuuta, ja jotka vastaavat kestävää kehitystä koskevia odotuksiamme, konfliktivapaa hankinta mukaan lukien.

Etsi lähin yhteys